Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej MiniTrzy grupy szkoleniowe w terminach 26-27.10.2017 r., 21-22.11.2017 r. oraz 23-24.11.2017 r. uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej pn. „Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”. Zajęcia dydaktyczne odbyły się w formie warsztatowej i wykładowej, prowadzone przez Panią Marzenę Szczygielską - mgr psychologii UMCS w Lublinie, psychologa, trenera programu PRIDE Rodzinna opieka zastępcza/adopcja, posiadającą ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem wymagającym wsparcia i pomocy.

Tematyka szkolenia dotyczyła następujących zagadnień:

  • Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – narzędzia pracy;
  • Diagnoza potrzeb dziecka i rodziny, praca i wsparcie dziecka wychowującego się w rodzinnych formach pieczy zastępczej;
  • Formy pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  • Współdziałanie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Opracowywanie i tworzenie planu pomocy dziecku;
  • Synchronizacja planu pomocy dziecku i planu pracy z rodziną;
  • Realizacja planu pomocy dziecku w kontekście pracy z rodziną.

W szkoleniu uczestniczyło 60 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z terenu województwa łódzkiego.

Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej