W bieżącym roku Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie podwyższania poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej, zorganizowało cykl jednodniowych szkoleń pn. „Warsztaty
dla pracowników zatrudnionych w miejskich/gminnych ośrodkach pomocy społecznej oraz powiatowych centrach pomocy rodzinie w zakresie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej”. Dnia 3 października br. odbyło się czwarte i ostatnie z zaplanowanych szkoleń.

Program szkolenia ma charakter praktyczny i jest skonstruowany w taki sposób, aby w szczególności poszerzać umiejętności przedstawicieli pomocy społecznej w zakresie bezpośredniego kontaktu w sytuacji kryzysowej, w tym przeprowadzania interwencji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Tematy realizowane podczas 8 – godzinnego szkolenia dotyczą m.in.: ćwiczenia umiejętności nawiązania pierwszego kontaktu w sytuacji kryzysowej, ćwiczenia umiejętności podtrzymania kontaktu do przyjazdu negocjatorów policyjnych, ćwiczenia umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, w tym kontrolowania złości, ćwiczenia oceny konkretnej sytuacji oraz zachowania osób w niej uczestniczących pod kątem rozpoznania czynników ryzyka mających wpływ na powstanie i eskalację niepożądanych reakcji, poznania i stosowania technik deeskalacyjnych opartych na umiejętnościach interpersonalnych, poznania struktur organizacyjnych Policji w kontekście możliwości uzyskania szybkiej pomocy oraz poznania podstawowych zasad samoobrony w celu uniknięcia zagrożenia. Jedną ze stosowanych form pracy jest metoda case study (praca nad przypadkiem). Szkolenie jest kontynuacją działań podjętych przez Samorząd Województwa Łódzkiego w 2015 i 2016  roku.”