Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim6 października 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” odbyła się konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny. Celem wydarzenia było upowszechnienie wyników badań naukowych pn. Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby oraz Skuteczność i efektywność zindywidualizowanych form pomocy w ramach systemu wsparcia rodziny w województwie łódzkim: Funkcjonowanie rodzin wspierających i asystentów rodzinymocne strony, problemy, wyzwania.

Inauguracji Konferencji dokonała Pani Agnieszka Rękas, Główny Konsultant ds. Prawnych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, która opatrzyła wydarzenie słowem wstępnym od Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka.
Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr Wiesław Poleszak – ekspert naukowy w zakresie procesów wychowawczych i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – wygłosił wykład pt. Nowoczesna polityka społeczna w zakresie wsparcia rodziny doświadczającej problemów opiekuńczo-wychowawczych. Następnie realizatorzy badań – Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi oraz Ośrodek Badań Społecznych i Ewaluacyjnych Danae – zaprezentowali założenia i najważniejsze wyniki badań naukowych.
W drugiej części Konferencji odbyły się sesje warsztatowe, których podstawą merytoryczną były rekomendacje z przeprowadzonych badań. Sesje były moderowane, prowadzone w formie panelu ekspertów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, instytucji naukowych oraz praktyków i uczestników konferencji.
Konferencja była wydarzeniem skierowanym do przedstawicieli władz szczebla rządowego, samorządowego i pozarządowego oraz innych środowisk związanych z systemem wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Rodzinie, asystentów rodziny oraz placówek wsparcia dziennego z Województwa Łódzkiego.
Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”.

Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim

Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim

Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim

Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim

Konferencja pn. Wspieranie rodziny w województwie łódzkim