Rozliczenie projektów w ramach Programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2014

 

Do końcowego rozliczenia umowy należy przedłożyć:

1) zestawienie dokumentów finansowych potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 (pobierz załącznik nr 2) do umowy,

2) zestawienie obejmujące: (pobierz zestawienie)
   a) nazwę projektu,
   b) koszt realizacji projektu,
   c) kwotę przyznaną przez PFRON,
   d) kwotę środków PFRON faktycznie wykorzystaną na realizację projektu,
   e) udział innych niż PFRON źródeł finansowania projektu (nazwę źródła i kwotę wydatkowaną);

3) sprawozdanie merytoryczne, które powinno zawierać: (pobierz sprawozdanie)

   a) opis projektu,
   b) określenie terminu realizacji projektu,
   c) liczbę osób niepełnosprawnych bezpośrednio i pośrednio korzystających z dofinansowania z wyszczególnieniem osób niepełnosprawnych do 18 roku życia,
   d) ocenę efektów dofinansowania;

4) oświadczenia o: (pobierz oświadczenia)

   a) sprawdzeniu prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniach dokumentów finansowych (faktur i innych) pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
   b) opłaceniu zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych oraz innych z nimi związanych, wynikających z odrębnych przepisów,
   c) przyjęciu do ewidencji uzyskanych środków trwałych i innych składników majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   d) wysokości środków własnych lub/i udziału deklarowanego przez sponsorów, wydatkowanych na realizację projektu (w podziale na środki własne oraz środki deklarowane przez sponsora).

5) historię rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 4, potwierdzającą przekazanie na konto wskazane przez Województwo odsetek zgromadzonych na tym koncie.

Ponadto beneficjenci zobowiązani są przedstawić kwartalne sprawozdania, w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 (pobierz załącznik nr 3) do umowy (do 5 stycznia 2015 r., do 5 kwietnia 2015 r., do 5 lipca 2015 r., itd.).

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po numerem (42) 203-48-14 Beata Hodoń - główny specjalista w wydziale ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.