W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A w 2013 roku,  należy przedstawić oświadczenia o:

 

1. nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec (pobierz druk oświadczenia):

    - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym nie posiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON),
    - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
    - Urzędu Skarbowego,


2. nieubieganiu się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na cele objęte umową; (pobierz druk oświadczenia)

3. nieotrzymaniu na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na cele objęte umową; (pobierz druk oświadczenia)

4. zgodności ze stanem prawnym i faktycznym, w dniu podpisania umowy, odpisu z krajowego rejestru sądowego/wpisu do CEiIoDG RP  złożonego  z wnioskiem. (pobierz druk oświadczenia KRS) (pobierz druk oświadczenia CEiIoDG RP)

5. Projektodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest  do przedstawienia: (pobierz druki)

    - formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
    - oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej (jeżeli dotyczy)

6. aktualizacja wykazu sprzętu (pobierz druk)