„Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2014

 

Informujemy, iż wnioski w ramach programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny – rok 2014,  można składać od dnia 3 lutego 2014 roku do dnia 14 marca 2014 roku, do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, pokój nr 14 (parter)

 

Szczegółowych informacji udzielają - Beata Hodoń główny specjalista w Wydziale ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203-48-14) oraz Monika Krajewska kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tel. 42 203-48-12).

Do wniosku należy dołączyć pismo z danymi osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku i kontakty z RCPS.


 
W w/w programie może uczestniczyć zakład opieki zdrowotnej – należy przez to rozumieć podmiot leczniczy taki jak: szpital, zakład opiekuńczo – leczniczy, zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum stacjonarne, przychodnię, ośrodek zdrowia, poradnię oraz ambulatorium - prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), który w roku złożenia projektu ma zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, prowadzący działalność w obiekcie, którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub dla którego organem założycielskim jest, a w przypadku podmiotu leczniczego będącego spółką prawa handlowego, w którym większościowe udziały ma
 
a. organizacja pozarządowa,
b. jednostka samorządu terytorialnego,
c. uczelnia medyczna,
d. jednostka administracji rządowej,
e. instytut badawczy.

 

Wskaźnik kosztów realizacji projektu, wyznaczający maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, wynosi w przypadku obszaru A – do 14.000,- zł  na każdą osobę niepełnosprawną z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie zakupionym w ramach programu, a w przypadku sprzętu wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,- zł za każdą następną osobę rehabilitowaną na tym sprzęcie.
 
Warunkiem uczestnictwa w w/w programie jest nieposiadanie:

1.    Wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
2.    Zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
3.    Wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

 

Powiaty kwalifikujące się do uczestnictwa w 2014 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A programu:
 
-    Brzeziński
-    Kutnowski
-    Łaski
-    Łęczycki
-    Opoczyński
-    Pabianicki
-    Radomszczański
-    Poddębicki
-    Tomaszowski
-    Zduńskowolski
-    Zgierski

 

Powiaty kwalifikujące się do uczestnictwa w 2014 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A programu:
 
-    Bełchatowski
-    Łowicki
-    Łódzki wschodni
-    Pajęczański
-    Piotrkowski
-    Rawski
-    Sieradzki
-    Skierniewicki
-    Wieluński
-    Wieruszowski
-    m. Piotrków Trybunalski
-    m. Skierniewice

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (pobierz)

2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) – oryginał lub kserokopia

3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy

4. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia

5. Dokumenty z Urzędu Skarbowego: decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia

6. Wydane przez bank (banki) zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych), wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia

7. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym nieposiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON) (pobierz)

8. Kserokopia wpisu do właściwego rejestru zakładów opieki zdrowotnej

9. Kserokopia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - rehabilitacji leczniczej w 2014 roku

10. Projektodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc
de minimis zobowiązany jest  do przedstawienia:

a) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimuis (pobierz)
b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej (jeżeli dotyczy) (pobierz)

11. Informacja dotycząca pomocy publicznej (pobierz)

12. Wykaz sprzętu z kopiami ofert cenowych, zawierający nazwę sprzętu rehabilitacyjnego, jego przeznaczenie i cenę (pobierz)

13. Planowana wartość wskaźników ewaluacji (bazowe, wkładu, produktu, rezultatu), o których mowa w rozdziale VII ust. 4 procedur realizacji  „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (pobierz)

 

Więcej informacji na temat „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tutaj

 

UWAGA
Wszystkie kserokopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Projektodawcy.

Z dofinansowania wyłącza się przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, których dofinansowanie ze środków Funduszu określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.