W dniu podpisania umowy w ramach programu p.n. „Program wyrównywania różnic między regionami II” - w obszarze A w 2014 roku,  należy przedstawić oświadczenia o:

 1. nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec (pobierz druk oświadczenia):
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym nie posiadaniu zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON),
  - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  - Urzędu Skarbowego;
 2. nieubieganiu się odrębnymi wnioskami o dofinansowanie lub dotację ze środków PFRON na cele objęte umową; (pobierz druk oświadczenia)
 3. nieotrzymaniu na podstawie odrębnych wniosków dofinansowania lub dotacji ze środków PFRON na cele objęte umową; (pobierz druk oświadczenia)
 4. zgodności ze stanem prawnym i faktycznym, w dniu podpisania umowy, odpisu z krajowego rejestru sądowego/wpisu do CEiIoDG RP złożonego z wnioskiem. (pobierz druk oświadczenia KRS) (pobierz druk oświadczenia CEiIoDG RP)
 5. Projektodawca prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest  do przedstawienia: (pobierz druki)
  - formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimuis
  - oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej (jeżeli dotyczy)