Formularze typu E 400 służą do wymiany informacji między instytucjami właściwymi państw UE i EOG w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych. Są one wydawane w następstwie złożonego wniosku i przesyłane pocztą do Polski albo wydawane wnioskodawcy w celu indywidualnego załatwienia swojej sprawy w Polsce.

 

Formularz E 401 - pobierz formularz

 

Część A formularza E 401 przesyłanego do RCPS-u musi być wypełniona drukowanymi literami:
w pkt.1 - nazwisko, imię, data urodzenia osoby składającej wniosek w innym kraju + zaznaczenie, czy ta osoba pracuje;
w pkt.2 – nazwisko, imię, data urodzenia, adres drugiego rodzica w Polsce (w razie braku drugiego rodzica nie należy pkt.2 wypełniać);
w pkt.3 - dane babci, dziadka lub innej osoby opiekującej się dzieckiem w razie braku drugiego rodzica, gdy z tego powodu pozostawimy pkt.2 pusty;
w pkt.4 - dane dziecka / dzieci.


Część B formularza E-401 jest wypełniana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi najczęściej na podstawie zaświadczenia urzędu gminy/miasta o zameldowaniu członków rodziny – z podanym przez ewidencję ludności stopniem pokrewieństwa – należy je przekazać pocztą lub osobiście do RCPS w Łodzi.
 

Formularz E 411pobierz formularz

 

Część A formularza E-411 przesyłanego do RCPS-u musi być wypełniona drukowanymi literami:
pkt.1 – dane osoby składającej wniosek w innym kraju poza Polską, o ustalenie jej prawa do świadczeń rodzinnych na dziecko;
pkt.2 – dane osoby opiekującej się dzieckiem/dziećmi w Polsce.

Pkt.2.4 – przed wypełnieniem stopnia pokrewieństwa należy przeczytać pkt.5 Pouczeń, które znajdują się na końcu formularza.

 

W podpunkcie 2.5 bezwzględnie musi być podany okres, za który potrzebne są informacje dla instytucji wystawiającej formularz. Dotyczy on daty nabycia i trwania uprawnienia do świadczeń przez Wnioskodawcę w drugim kraju. Regionalne Centrum udzieli informacji instytucji zagranicznej za ten okres.

 

Jeżeli dziecko jest dorosłe i mieszka samo, pkt. 2 nie wypełniamy.
pkt.3 – dane osobowe dziecka/dzieci, niezależnie od ich wieku;
pkt.4 – aktywność zawodowa osoby z pkt.2 tj. opiekującej się dzieckiem
pkt.5 – pieczęć i podpis urzędnika instytucji wystawiającej formularz E-411, w której jest składany wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na dziecko. Pieczęć winna być czytelna, ponieważ  formularz jest odsyłany przez RCPS po wypełnieniu części B bezpośrednio do instytucji właściwej innego kraju.

 
Część B formularza E-411 służy do potwierdzenia sytuacji zawodowej osoby wymienionej w punkcie 2 formularza oraz jej uprawnienia do świadczeń rodzinnych w Polsce na dzieci wymienione w formularzu. Rodzaj zaświadczeń jest uzależniony od indywidualnej sytuacji życiowej osoby, której dane ma potwierdzić RCPS w Łodzi.
 

w celu wyjaśnienia sytuacji zawodowej należy złożyć:

  • zaświadczenie zakładu pracy z adnotacją dotyczącą okresu i wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego z wyszczególnieniem dodatków rodzinnych (fakt nie pobierania zasiłku rodzinnego winien być także odnotowany na zaświadczeniu),
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o wpisie do ewidencji osób bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o jego czasokresie, potwierdzenie pracy na własny rachunek,
  • w przypadku osób ubezpieczonych w KRUS – zaświadczenie informujące, czy jest Pan/Pani ubezpieczony/a z mocy ustawy czy na wniosek (jako rolnik, małżonek rolnika, bądź domownik) i czy jest to pełny zakres ubezpieczenia;

 
w celu ustalenia czy po 1 maja 2004 r. był pobierany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w Polsce należy złożyć:

  • oświadczenie o czasokresie i rodzaju pobieranych świadczeń rodzinnych na dziecko,
  • kopię decyzji dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych i decyzji, które je później zmieniały lub zaświadczenie od pracodawcy.