Program "Rodzina 500+".

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 14 marca br. dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek wraz z pracownikami Wydziału  ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych, przedstawiła szczegóły dotyczące wdrażania programu Rodzina 500 plus przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Jak poinformowała Dyrektor RCPS w Łodzi, rządowy projekt wdrażany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze należy do katalogu świadczeń rodzinnych zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Osoby uprawnione do składania wniosków

Wnioskować o świadczenie wychowawcze może zarówno rodzic dziecka zamieszkujący w Polsce, składając polski wniosek o ustalenie do niego prawa, jak i rodzic dziecka zamieszkujący w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, składając wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w tym kraju, w instytucji właściwej ds. świadczeń rodzinnych.
W sytuacji zamieszkania całej rodziny poza granicami Polski w jednym z krajów UE, EOG i Szwajcarii zastosowanie ma art. 11 rozporządzenia nr 883/2004, który stanowi, iż osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Dlatego też w sytuacji odprowadzania składek do systemu zabezpieczenia społecznego jedynie w państwie zamieszkania, a nie w Polsce, będzie on właściwym i jedynym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych. W takim przypadku osoby te nie będą podlegać polskiemu ustawodawstwu nie będą posiadać uprawnienia do świadczenia wychowawczego.     

 

Wpływ wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wniosek. Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Gminy województwa łódzkiego zobowiązane są przekazywać do Marszałka Województwa Łódzkiego wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w sprawach, w których będą miały zastosowanie przepisy unijne, w związku z przemieszczaniem się rodzica dziecka w  granicach UE, EOG i Szwajcarii, lub pobieraniem przez niego renty lub emerytury z tych państw.
Ponadto wnioski o świadczenie wychowawcze będą wpływać do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi bezpośrednio od osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w innych państwach UE, EOG i Szwajcarii jako uzupełnienie wniosku złożonego w innym niż Polska kraju o polską dokumentację niezbędną do ustalenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych w Polsce.

 

Informacja do pobrania (.pdf; 200 KB))

Więcej informacji na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

 


Kontakt:

Wydział realizujący zadanie:
Wydział ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych;


Dyżury telefoniczne:

poniedziałek: 13.00 - 16.00
środa 8.00 - 11.00
piątek 8.00 - 11.00

 

 

Z uwagi na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne, dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz dokumentów wymaganych do załatwienia sprawy.

W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych należy zwracać się do tutejszego urzędu drogą pisemną lub osobiście bądź za pośrednictwem pełnomocników w godzinach urzędowania.