UWAGA !!! Jeżeli wniosek zostaje złożony, zgodnie z zasadami pierwszeństwa w Instytucji Właściwej Państwa Członkowskiego, a świadczenia rodzinne w drugim Państwie Członkowskim są wyższe niż w państwie złożenia wniosku, to Instytucja Właściwa zgodnie z zasadami pierwszeństwa, po ustaleniu uprawnień do świadczeń rodzinnych obowiązana jest przekazać wniosek do państwa, gdzie świadczenia rodzinne są wyższe w celu przyznania dodatku dyferencyjnego, stanowiącego różnicę pomiędzy wysokością świadczenia przyznanego w pierwszym państwie, a wysokością przysługującego świadczenia w drugim kraju. Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych składa się tylko w jednym państwie. To Instytucje Właściwe Państw Członkowskich przekazują sobie wzajemnie raz złożony wniosek w celu przyznania rodzinie najwyższej kwoty świadczeń, wynikającej z ustawodawstw obu Państw Członkowskich.

 

  1. Świadczenia rodzinne są przewidziane w ustawodawstwach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Warunki ich przyznania, wysokość i charakter są w każdym kraju zróżnicowane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym państwie. Przyznają je instytucje właściwe na podstawie przepisów własnego kraju, a także norm wspólnotowych.
  2. Prawo do zasiłków rodzinnych poza granicami Polski na terenie UE i EOG nabywają osoby, które w państwach tych, m. in.:

          - podejmują pracę najemną,
          - wykonują pracę na własny rachunek,
          - korzystają ze świadczeń z tytułu bezrobocia na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego,
          - otrzymują emeryturę/rentę
          - Polskie świadczenia rodzinne podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to:
            - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
            - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne
            - świadczenie wychowawcze.


          - Świadczenia nie podlegające koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego to:
             - zapomoga (z tytułu urodzenia dziecka) wypłacana przez gminy;
             - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe);
             - świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Wniosek o świadczenia rodzinne na dzieci składa się w instytucji tego kraju, w którym jest np. wykonywana praca, udzielane są świadczenia z tytułu bezrobocia, wypłacana jest emerytura/renta.

 

3.  Złożenie poza Polską wniosku o świadczenia pieniężne realizowane z budżetu innego państwa na członków rodziny wnioskodawcy, którzy mieszkają w naszym kraju powoduje konieczność ustalenia sytuacji tej rodziny w Polsce.

4.  Czynności sprawdzające wchodzą w zakres koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów UE i EOG. W Polsce przyznano je marszałkom województw. W imieniu marszałka województwa łódzkiego zadanie to realizuje Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

5.  Normy UE wymagają powiadomienia o przyjętym wniosku lub o przyznanych świadczeniach rodzinnych instytucję właściwą drugiego kraju, w którym mieszkają członkowie rodziny wnioskodawcy. Początek koordynacyjnych kompetencji marszałka w Polsce jest związany z otrzymaniem wystawionego przez instytucję innego kraju formularza typu E 400. Lista jednostek zajmujących się koordynacją świadczeń rodzinnych w poszczególnych województwach.

6.  Formularze typu E 400 muszą być opieczętowane i podpisane przez wystawiającą je instytucję.

7.  Regionalne Centrum Polityki Społecznej ma obowiązek udzielenia odpowiedzi instytucji właściwej innego kraju na otrzymane od niej powiadomienie. Udzielenie tej odpowiedzi nie powinno nastąpić przed uzyskaniem pełnej informacji, m. in. z ośrodka pomocy społecznej o sprawdzeniu sytuacji w tej sprawie i doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Sprawy w RCPS mogą być załatwiane przy współpracy z zainteresowaną osobą lub z urzędu.

9. Do kompetencji marszałka należy też wydawanie decyzji w sprawach polskich świadczeń rodzinnych w związku z przemieszczaniem się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl.